روز جمعه 29 مهر جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا و رئیس هیات شطرنج آقای حیدری در هیات شطرنج برگزار شد. در این جلسه برای کادر هیات و انتخاب کمیته ها و دبیر هیات تصمیماتی اتخاذ گردید. تصمیماتی برای مشکلات هیات و رفع آنها گرفته شد. از این هفته مسابقات هفتگی هیات برگزار خواهد شد.